31

Organic recipes

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Roasted duck

Ingredients:
Duck (Danube Agrarian, Ltd, Odesa)
Honey (Galeks-Agro, Ltd, Zhytomyr)
Salt with organic herbs (Zhyva zemlya Potutory, Ternopil)