31

Organic recipes

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Stewed pork ribs

Ingredients:
Pork ribs (Galeks-Agro, PE, Zhytomyr)
Carrots (Biopole TM (Natalia Titomyr), Donetsk)
Onion (Kostiva Romana Pylypovycha, FE, Lviv)
Ground black pepper (Liubystok, TM, Nova-Pak, Ltd, Rivne)